top of page

Deze privacy policy gaat uit van:

 

B&B PRO CONSULTING BV

Lange Eikstraat 46

1970 Wezembeek-Oppem

Ondernemingsnummer 0790.662.044

BTW-nummer BE 0790.662.044

bbproconsulting@outlook.com

Website: www.probusinesscenter.be

(hierna ‘B&B PRO CONSULTING’ genaamd)

 

Deze privacy policy gaat uit van B&B PRO CONSULTING in haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke en is van toepassing op:

 

 • Categorie 1: de verwerking van persoonsgegevens via de website;

 • Categorie 2: de verwerking van persoonsgegevens van prospects, klanten en ex-klanten.

 

B&B PRO CONSULTING zal uw persoonsgegevens, zijnde informatie waarmee u als persoon geïdentificeerd kan worden, met  grote zorg behandelen, de passende maatregelen nemen om misbruik, verlies, vernietiging, beschadiging onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging, dan wel andere onrechtmatige verwerking tegen te gaan.

 

B&B PRO CONSULTING verwerkt uw gegevens met respect voor de principes van rechtmatigheid, behoorlijkheid en transparantie, doelbinding, minimale gegevensverwerking, juistheid, opslagbeperking, integriteit en vertrouwelijkheid.

 

B&B PRO CONSULTING wenst u door middel van deze privacy policy in te lichten over:

 • welke en op welke wijze persoonsgegevens worden verzameld;

 • waarvoor uw gegevens worden gebruikt en de rechtsgrond;

 • hoe ze worden beschermd;

 • met wie ze worden gedeeld; 

 • of uw persoonsgegevens buiten de EER worden doorgestuurd; en

 • hoe lang ze worden bewaard. 

 

Vervolgens wordt uitgelegd hoe u uw rechten met betrekking tot de verzamelde informatie kunt uitoefenen. 

 

Deze transparantie zorgt ervoor dat u geïnformeerde beslissingen kunt nemen bij het overmaken van uw persoonsgegevens. 

 

B&B PRO CONSULTING kan deze privacy policy op ieder moment wijzigen. B&B PRO CONSULTING zal de laatste versie van de privacy policy op de website publiceren. Het is dus aan te raden deze periodiek te bekijken. Indien ingevolge de toepasselijke wetgeving uw voorafgaandelijke toestemming nodig is voor wijzigingen aan deze privacy policy, zal B&B PRO CONSULTING u contacteren en uw toestemming afwachten. 

 

Deze privacy policy werd voor het laatst op 6 januari 2023 geüpdatet.

Welke persoonsgegevens verzamelt B&B PRO CONSULTING? 

B&B PRO CONSULTING  beperkt de verzameling van persoonsgegevens tot wat noodzakelijk is om te kunnen voldoen aan de hieronder vermelde doeleinden.  

 

B&B PRO CONSULTING  verwerkt de volgende persoonsgegevens:

 

Categorie 1: Voor wat betreft gewone bezoekers van de website: 

 • Wanneer u gewoon op onze website surft kan het zijn dat wij gedragsdata vangen zoals uw surfgedrag en IP-adres;

 • U kunt rechtstreeks met B&B PRO CONSULTING in contact komen via de website door bijvoorbeeld het contactformulier in te vullen: zodoende ontvangen wij dan uw voornaam, naam, e-mailadres (telefoonnummer en andere informatie is optioneel).

Categorie 2: Voor wat betreft prospects, klanten en ex-klanten: 

 • Generieke persoonsgegevens van contactpersonen van prospects, klanten en ex-klanten zoals voornaam, naam, telefoonnummer en e-mailadres;

 • Van huidige klanten verwerken wij ook het adres, andere identiteitskaartgegevens, gegevens zoals bankgegevens en login gegevens. Ook zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens op te vragen alvorens u klant wordt. Het betreft meer bepaald de volgende gegevens: [opsomming]. Ook vragen wij de gegevens van de accountant op.

 

In dit kadert verwijst B&B PRO CONSULTING eveneens naar de verwerking van cookies:

Tijdens uw websitebezoek kunnen ‘cookies’ (kleine tekstbestanden) worden opgeslagen op uw computer of mobiel apparaat. Dankzij cookies herkennen wij uw apparaat bij een volgend bezoek, zodat u niet telkens dezelfde informatie moet invoeren of downloaden. Cookies geven ons ook inzicht in hoe u onze website gebruikt en hoe wij onze diensten gebruiksvriendelijker kunnen maken. Voor meer informatie omtrent onze cookies, gelieve onze cookie policy te raadplegen.

 

U kunt B&B PRO CONSULTING uw persoonsgegevens bijvoorbeeld overgemaakt hebben door op de B&B PRO CONSULTING website te surfen, door ons te e-mailen enz. Er zijn dus persoonsgegevens die door u rechtstreeks worden bezorgd, maar er kunnen ook persoonsgegevens automatisch worden verzameld zoals over uw browser, uw interactie de website, uw IP-adres enz. Eventueel krijgen wij uw persoonsgegevens door van derden. 

 

Vergeet B&B PRO CONSULTING niet te informeren over een wijziging van uw persoonsgegevens indien deze informatie voor B&B PRO CONSULTING relevant is. B&B PRO CONSULTING streeft er op haar beurt naar om uw persoonsgegevens accuraat te houden. 

 

Indien u bepaalde gegevens niet wenst over te maken, is het mogelijk dat B&B PRO CONSULTING de gevraagde diensten niet (naar behoren) kan uitvoeren. 

 

Waarvoor gebruikt B&B PRO CONSULTING uw persoonsgegevens?

Precontractuele communicatie en uitvoeren van de klantenovereenkomst

 

Relevante categorie: 2

 

B&B PRO CONSULTING gebruikt uw persoonsgegevens in de eerste plaats om u haar diensten te kunnen aanbieden en in het algemeen voor een degelijk klantenbeheer. Zo kan B&B PRO CONSULTING gepast met u communiceren. Dit dus in het algemeen in het kader van de precontractuele communicatie of om de overeenkomst tussen u en B&B PRO CONSULTING te kunnen uitvoeren. 

 

Bv. wanneer u ons e-mailt voor verdere informatie, kunnen wij u terugmailen en u gepast aanspreken. 

 

Bv. klanten kunnen inloggen op hun klantenaccount om hun brieven, contracten en facturen te zien.

Voldoen aan een wettelijke verplichting

 

Relevante categorie: 2

 

Bepaalde persoonsgegevens moeten wij alvorens u klant wordt verplicht opvragen op basis van ons wettelijke plichten. Het betreft meer bepaald volgende gegevens: [opsomming]. Dit op basis van volgende wetgeving: [wet].

 

Optimalisatie van de diensten, beveiliging en statistieken

Relevante categorieën: 1 en 2

Uiteraard hebben wij het recht om onze website afdoende te beveiligen en optimaliseren. Dit over het algemeen op basis van de gerechtvaardigde belangen van B&B PRO CONSULTING.

Voor de meer dan noodzakelijke cookies zal B&B PRO CONSULTING steeds uw toestemming afwachten.

Marketing

Relevante categorieën: 1 en 2

Wanneer u klant bent van B&B PRO CONSULTING, kan uw e-mailadres, voornaam, naam en geslacht ook gebruikt worden om verdere gelijke of gelijkaardige diensten of producten aan u te promoten of u te informeren over weetjes in de sector. Dit op basis van het gerechtvaardigde belang van B&B PRO CONSULTING.

Wanneer het niet gaat over gelijk of gelijkaardige producten of diensten wordt uw toestemming gevraagd voor dergelijke verwerking voor promotionele doeleinden.

U kunt ons steeds vragen om dergelijke informatie niet langer te ontvangen.

In het kader van direct marketing kunt u steeds uw recht van bezwaar laten gelden.

Bv. Wanneer u apart zou inschrijven op een nieuwsbrief zonder dat u klant bent, zal uw toestemming voor de verwerking van uw [voornaam, naam, geslacht, e-mailadres] gevraagd worden.

Vrijwaring van rechten

Relevante categorieën: 1 en 2

Daarnaast gebruikt B&B PRO CONSULTING uw gegevens om haar rechten te vrijwaren (bv. in geval van een geschil zal zij uw persoonsgegevens gebruiken om u de nodige correspondentie te sturen). 

Wanneer B&B PRO CONSULTING uw gegevens op basis van een andere rechtsgrond, dan wel voor een ander doel zou verwerken, zal u hieromtrent voorafgaandelijk alle relevante informatie ontvangen en zal uw toestemming hiertoe worden gevraagd indien nodig. 

B&B PRO CONSULTING  doet geen beroep op computergestuurde programma’s om beslissingen met betrekking tot uw persoonsgegevens of profiling te nemen waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden of dat u anderszins in aanmerkelijke mate kunnen treffen. 

Welke beschermingsmaatregelen heeft B&B PRO CONSULTING doorgevoerd? 

B&B PRO CONSULTING heeft zowel administratieve (zoals het gebruik van paswoorden, geheimhoudingsverklaringen wanneer nodig), organisatorische (bv. gepaste methode van opslag, regelmatige back-up, toegang beperken tot personen die de gegevens nodig hebben) als technische maatregelen (bv. antivirusprogramma’s, beveiliging van netwerkverbindingen door gebruik van een Secure Socket Layer (SSL)) genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. 

B&B PRO CONSULTING streeft ernaar ook in de toekomst de gepaste maatregelen te nemen, hierbij steeds rekening houdende met de specifieke aard en grootte van haar activiteiten, met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, alsook met de context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen. Wees ervan bewust dat interageren via het internet steeds risico’s met zich meebrengt. 

B&B PRO CONSULTING’s website kan links, plug-ins, interfaces naar externe websites bevatten. Indien u persoonsgegevens aan deze websites overmaakt, zijn de privacy regels van deze websites van toepassing en treden dergelijke partijen in de eerste plaats op als verwerkingsverantwoordelijke en het privacybeleid van deze derde partijen zal dus van toepassing zijn. 

 

Met wie deelt B&B PRO CONSULTING  uw persoonsgegevens?

B&B PRO CONSULTING deelt uw gegevens met partijen die B&B PRO CONSULTING helpen met de uitvoering van haar diensten bv. haar IT-providers en eigen accountant.

B&B PRO CONSULTING maakt met hen de nodige afspraken (bv. door het afsluiten van een verwerkersovereenkomst). Zij krijgen alleen de gegevens die noodzakelijk zijn om hun dienst te verlenen en mogen deze gegevens enkel in het kader van de uitvoering van hun diensten gebruiken. 

Verder is het mogelijk dat B&B PRO CONSULTANT gegevens deelt met uw accountant – dit evenwel enkel na uw akkoord dienaangaande.

Ten slotte worden uw persoonsgegevens gedeeld met de bevoegde autoriteiten indien zij daarom zouden verzoeken en dit gerechtvaardigd zou zijn. 

Gaan uw persoonsgegevens buiten de EER? 

B&B PRO CONSULTING kan uw persoonsgegevens naar andere landen overdragen. In geval van transmissie naar landen buiten de EER, zal B&B PRO CONSULTING de nodige maatregelen blijven nemen om uw rechten met betrekking tot persoonsgegevens te garanderen en de veiligheid en integriteit ervan te verzekeren. Doorgaans worden uw persoonsgegevens buiten de EER overgedragen op basis van de standard contractual clauses zoals goedgekeurd door de Europese Commissie.

Hoe lang bewaart B&B PRO CONSULTING uw persoonsgegevens?

B&B PRO CONSULTING zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk is. Persoonsgegevens van prospects zullen tot één (1) jaar na het laatste contact bewaard worden. Persoonsgegevens van klanten zullen bewaard worden tot het einde van de klantenrelatie voor wat betreft de rechtsgrond uitvoering van de overeenkomst.

 

Indien u promoties en algemene informatie over de sector via een nieuwsbrief ontvangt, wordt uw e-mailadres bewaard tot op het moment dat u zich uitschrijft. 

 

Verder bewaart B&B PRO CONSULTING de nodige persoonsgegevens om te voldoen aan de wettelijke bepalingen zoals de fiscale bepalingen met betrekking tot de bewaring van gegevens (facturen dienen 7 jaar bewaard te worden). B&B PRO CONSULTING houdt de nodige gegevens ook bij voor het vrijwaren van haar rechten in geval van geschillen (10 jaar voor contractuele aansprakelijkheid, bij rechtsvordering: tot einde van de procedure). 

 

Na het verstrijken van de retentieperiode zal de data verwijderd worden. 

 

Welke rechten heeft u? 

U heeft verschillende rechten: 

 1. Recht van toegang en recht om een kopie te bekomen

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om de persoonsgegevens en andere informatie op te vragen ter inzage. B&B PRO CONSULTING stuurt u dan binnen een redelijke termijn en kosteloos een kopie. 

 1. Recht op rectificatie, verwijdering, beperking en intrekking

Verder kunt u ook om een aanpassing of wissing van uw persoonsgegevens verzoeken of een verwerking laten beperken (bijvoorbeeld wanneer B&B PRO CONSULTING de juistheid van uw persoonsgegevens gaat controleren) of uw toestemming intrekken (indien van toepassing). 

 1. Recht van bezwaar

U kunt in bepaalde gevallen een bezwaar indienen en B&B PRO CONSULTING dus vragen om te stoppen om bepaalde gegevens te verwerken, wanneer u degelijke en legitieme redenen heeft om dit te doen. Bijvoorbeeld in het kader van direct marketing.

 1. Recht op overdraagbaarheid van de gegevens

U heeft het recht om de persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en om de gegevens aan een andere verwerker over te dragen. 

 1. Recht om klacht te richten aan de bevoegde autoriteit

Klachten kunt u bovendien steeds richten aan de bevoegde autoriteiten. Voor België is dit de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel +32 (0)2 274 48 00, Fax +32 (0)2 274 48 35, contact@apd-gba.be.  

 

Dit alles binnen het kader en limieten van de toepasselijke wetgeving. 

Toepasselijke wet en rechtbank

Op deze privacy policy, het verwerken van de persoonsgegevens is het Belgische recht van toepassing. Alle geschillen worden bij voorkeur in der minne geregeld. Indien dit onmogelijk blijkt, behoren alle geschillen voortvloeiende uit deze privacy policy en het verwerken van persoonsgegevens tot de uitsluitende bevoegdheid van de rechtbanken en hoven van het arrondissement waar B&B PRO CONSULTING haar maatschappelijke zetel heeft, tenzij dwingende wetgeving die zou verbieden.

Contactpunt

Heeft u vragen, wenst u een verzoek of een bezwaar met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens of deze privacy policy in te dienen? Neem dan contact op met B&B PRO CONSULTING via bbproconsulting@outlook.com. U kunt B&B PRO CONSULTING ook steeds berichten via gewone post op haar maatschappelijke zetel hierboven vermeld.

 

Dank een kopie toe te voegen van een bewijs van uw identiteit.

 

B&B PRO CONSULTING zal u zo snel als mogelijk een antwoord bieden en in ieder geval binnen 1 maand. Uitzonderlijk kan dit langer duren (tot maximum in totaal 3 maanden), maar dan zal B&B PRO CONSULTING u hierover berichten.

Privacy policy

bottom of page